Tuma Pari Chota Pila Tie: Download Lyrics, Song, Poem in Odia

Here download the latest Odia lyrics "Tuma Pari Chota Pila Tie" in Odia for Odisha.

Tuma Pari Chota Pila Tie Lyrics

Tuma Pari Chhota Pila Tie 

Gaan Chahali Ra Chata Sie 

Cheherati Tara Daula Daula 

Pathare Tahara Sari Kie ? 


Chhadi Jaithila Dine Jhadi 

Baharila Sie Patha Padhi 

Bate Jau Jau Khasi Gala Goda 

Muha Mari Tale Gala Padi 


Guruji Dekhile Deha Tara 

Pani Kaduare Sara Sara 

Tilehen Sethiku Khatiri Nakari 

Aasichhi Hoi Se Tara Bara 


Pacharile Guru Eki Hela 

Ete Sari Tote Kie Kala 

Pilati Kahila Bege Asu Asu 

Kadua Re Goda Khasi Gala 


Hela Dashahara Chhuti Bela 

Pilati Sabhinki Kala Mela 

Mati Godi Bali Pakai Sabhien 

Gaan Mati Kale Samatula 


Eha Dekhi Loke Hele Kaba 

Dakaile Guru Chata Sabha 

Kahile Ebhali Bhala Kama Kale 

Dunian Re Dine Bada Heba 

Also Read: Bande Utkal Janani Lyrics Download

Bada Hela Dine Sehi Pila 

Madhu Baristara Bolaila 

Desha Pain Kete Kama Kari Sie 

Kale Kale Jasha Rakhi Gala 


Kahila Jatira Kane Kane 

Uthibu Aau Tu Kete Dine 

Puruba Gouraba Puruba Mahima 

Padu Nahi Kire Tora Mane ?

Tuma Pari Chota Pila Tie Odia Lyrics Image

Tuma Pari Chota Pila Tie: Download Lyrics, Song, Poem in Odia